Sarah Daniele headshot, EDC
Sarah Daniele CEO and founder Mydoma Studio Inc. Sarah Daniele